MEGASPEED高速摄影机
Mega Speed  5000fps手持式高速摄像仪
Mega Speed 5000fps手持式高速摄像仪
Mega Speed高速摄影机MS70K
Mega Speed高速相机适用于广泛的应用领域,适用于测试领域,在研发测试实验室或者在关键场景中需要使用可靠的摄像机来捕捉所有重要的测试视频。